-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۱, دوشنبه

افغانستان روی گسل تاریخی روی یک پاشنه ایستاده است

عکس اول، موتر های حامل اجساد طالبان از راه های غیر قانونی از خاک افغانستان به پاکستان درحال انتقال است. پنهان کاری انتقال اجساد، به خاطر جلوگیری از توفان رسانه ای در پاکستان و افغانستان است. 

در عکس دوم، طالبان منتظر عبور از مرز دیورند به خاک افغانستان هستند و اکثریت جنگ جو های فعلی از  لشکر طیبه اند که از کشمیر به افعانستان انتقال داده شده اند. پاکستانی ها رسما با ارگ، محب، غنی و صالح جنگ را شروع کرده اند. آن ها گفته اند ازین پس، پایتخت  تابستانی ما ولسوالی پغمان خواهد بود.