-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

سیاف به پیشانی خود شلیک کرد

استاد سیاف، هم دربار همیشه گی حامد کرزی، مونس جنرال مک نیل، مصاحب جنرال پترئوس، مشاور جنرال سکات میلر، مفتی خلیلزاد و خطا پوشِ فاسد ترین دولت جهان به سرخیلی متعصب هفت پوست تاریخ سیاسی افغانستان ( اشرف غنی)؛ بخوانید چه نوشته است؛ مثل آن که آش درهم جوش موضع گیری های خودش را ملاقه زده است:

 جهل و غدرحاکمان، فساد گسترده و بی پایان، خود فروخته گی برخی از سیاست مردان، یورش مزدوران  وتوطئه خطرناک دشمنان دست به هم داده عزت و حریت و سلامت ما را برهم زد.