-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۷, یکشنبه

محمود فضلی: دوستم را لگد کوب کردیم

 طبق گزارش، دیشب در سرک ۱۳ وزیر اکبر خان، بزم باده گساری محمود فضلی و حمدالله محب و پنج تن از مشاورین جمهوری تا صبح ادامه داشت.

حین مستی، بی محابا و بی پروا و بلند صحبت می کرده اند. شاهدی از آن میان اطلاع داده است که فضلی گفته است دوستم را چنان لگد مال نمودیم که تاریخ به طریق دیگری تکرار شد. دوستم در زمان نجیب آمده بود لباس های زنان پکتیا را نمایش داده بود؛ حالا لباس های خانواده شان را به پاکستان تحفه روان می کنیم.

درخبرآمده است که سقوط و حریق پیوستۀ شهر ها و شهرک ها مستقیم از ارگ و سفارت امریکا رهبری می شود. برای هیچ قول اردو، درهرجایی که وضع الجیش دارند، اجازۀ دخالت درجنگ داده نمی شود. برای طیارات نظامی اردو از سوی سفارت امریکا سوخت جیره بندی شده توزیع می شود. فیصله برین است که همه ای ولایات مرزی در اختیار طالبان باقی بماند و همه ای فرماندهان نظامی درحالت تعلیق و فشار قرار دارند. بسم الله، قانونی، عبدالله، عطا، دوستم، صلاح الدین، محقق، خلیلی، عباس دالر و دیگران به شمول گلبدین و جمعه خان همدرد تحت کنترول سفارت اند.

تحویل دهی قدرت همچنان ادامه خواهد یافت.