-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۷, یکشنبه

دیگر کسی به کسی تسلیت نمی گوید

 این رئیس جمهور، معاونانش و همه ای ارکان ارگ، حتی نیم دقیقه به خاطر ستم کش شدن 22 رزمندۀ کوماندو 30 جانباز دیگر در نیمروز، مراسم فاتحه و سوگواری برپا نه کردند. حتی به خانواده های شان و منسوبان سکتورهای امنیتی و دفاعی تسلیت نه گفتند.

روزی می رسد که هیچ کسی بر جنازۀ رئیس جمهور، معاونانش و همه ای ارکان ارگ، اشکی نخواهد ریخت و درفراموشی و بدون قبرستان معدوم خواهند شد.