-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

چین خواستار سقوط کابل است


به حوالۀ منبع غیررسمی، تجمع مجدد نیروهای بحری امریکا در بگرام کابل به تحرکات چین ربط دارد. مقامات چین، خواستار تصرف قهری کابل به وسیله طالبان است. گزارش می شود که مقامات چین به طالبان و پاکستان اطمینان داده اند که با سقوط کابل، فوری رژیم طالبان را به رسمیت می شناسند.

بازگشت قوای امریکایی ربط مستقیم به همین امر دارد. امریکا و ناتو درصدد بازآرایی سیاست خود نسبت به افغانستان اند. انتقادات درسطح جهان، مقامات امریکایی و انگلیسی را سرافگنده کرده است.