-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳, چهارشنبه

به این سوال جواب پیدا کرده اید؟

 راه اندازی این چنین عملیات عجیب و گسترده برای انتقال مردم از سوی امریکا و جهان که درکابل جریان دارد، درتاریخ سیاسی و جنگی امریکا و جهان سابقه نداشته است. بعد از اتمام این عملیات، چی اتفاق می افتد؟