-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

هشدار گزارشنامه افغانستان

 

ارگ، پایگاه بگرام را تحویل طالبان می دهد.

تحرکات و سفربری های آشکار ونهان عناطر دشمن درمسیر های منتهی به پایگاه بگرام گزارش شده است. ناظران محلی می گویند که همین اکنون مفرزه های تازه آمده درگلدره و شکردره جا به جا شده اند.

حلقات رده اول در ارگ در تبانی با امریکا، زمینه را برای تحویلدهی پایگاه بگرام مساعد ساخته است. راه دشمن از راه نجراب صاف شده روان است. قطعات مجهز نظامی از تپه احمد بیک نجراب تخلیه شده است.

 برای جلوگیری ازین فاجعه، تنها قطعات رزمی نو تشکیل پنجشیر کارساز است. هرگاه دشمن بگرام را تصرف کند، محاصرۀ پنجشیر جدی تر خواهد شد.