-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

جنگ همه گانی علیه طالب به زودی آغاز می شود

 

طالب از نظر تاریخی و فرهنگی، درموقعیتی نیست که کابل و افغانستان را به مدرسه حقانیه و زیرمجموعه های آن تبدیل کند. نیروی قومی طالب برای قبضه کردن افغانستان بسنده نیست و نقاط رخنه از هر جا وجود دارد. عوامل داخلی و خارجی اجازه نمی دهند که پاکستان حکومت دست نشانده خود را درافغانستان مستقر کرده و فرهنگ بیداری و مدنی را درافغانستان مستعمره یا تحت مدیریت در آورد.

 نیازی به کشف و شهود درین باره نیست. از هرصد نفر، 99 نفر درافغانستان می دانند که پاکستان و لشکرنیابتی، قطعاً از کابل رانده شده و دو باره به مرز ها تارانده می شود.

شاید باورتان نیاید، خیلی زود تر از موعدی که به فکر تان می رسد، نبردهای ملی درگوشه و کنار کشور به هدف درهم کوبی طالبان وحشی و بربر آغاز می شود. حتی معدود حلقاتی که ریسمان طالبی را به گردن آویخته اند، به زودی از خبط  ومحاسبۀ غلط شان پشیمان می شوند. این خطه صاحب دارد و این لقمۀ خاردار گلوی پاکستان را پاره می کند.