-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۴, یکشنبه

زلمی خان، دست خوش!

 زلمی خان؛

ازین که سرانجام این کشورغم زده را به کمک ولس مشراشرف غنی و اندیوالانش، به دست پاکستان دادی، دست خوش!

اما منتظر نباش که ما «نعش عزیز» مدنیت و انسانیت خود را رها کنیم و برویم. شط خون از اقصا نقاط این سرزمین هنوز جاری است. آن گونه که درخواست کردی، عملۀ مسلح آی اس آی در چهار دروازه کابل، لحظه شماری دارند که امریکایی ها از سفارت کابل تخلیه شوند و آنگاه، هرچه می شود، بشود. تو هیچ کسی را نتوانسته ای بیمه کنی. لشکری را که از مرز ها همچو بسترسیال خش و خاشاک تا به کابل رسانده ای، قرار است تا به کجا برود؟

تاریخ را ببین. ازهزار سال، کاروان فتح و مرگ، هماره از همین خطه به سوی شبه قاره رفته است؛ اما تو، امروز مسیرمتضاد دریا را شنا می کنی. گاهی به این نازکی اندیشیده ای؟ هشدار... امریکا و جهان که نتوانست، این لشکرنیابتی، توان هضم کابل و افغانستان را ندارد. تو برو گور خود را گم کن... کابل و سلسله جبال هندوکش می داند که چه گونه از هستی و آبروی مدنی خویش دفاع کند. آسمان ها و اقالیم دنیا دست به دست هم دهند، سکۀ دولت داری کلیوالی «افغانیت واسلامیت» طالبی چلش نه خواهد داشت.

همین نکته را به خاطر داشته باش.