-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۴, پنجشنبه

فریب کاری به نام الله اکبر گویی

 مقام داران حکومتی،  الله اکبر را یک چیز آسان و مفت یافته و به هرکس توصیه می کنند که الله اکبر بگویند. به این ترتیب از مسوولیت خود دربرابر حفظ جان مردم شانه خالی می کنند. 

هیچ کسی نیست در روی شان ایستاده شود که ما الله اکبر می گوییم اما شما چی می کنید؟ چرا به تخار و شبرغان، قوای کمکی، اسلحه و مهمات نمی رسانید که مردم درخطر کشتار جمعی قرار گرفته اند.