-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

درهمه جا، سردار و سرباز مقاومت باشید!

خونسردی خود را نگه دارید. ما و شما شاهدیم؛ درهرجایی که حضور داشتید/ دارید، ازسالیان پیش، چنین روزی را پیش بینی کرده و در بارۀ عواقب اعمال خاطیان ذلت پیشه، در نوشته های وگفتارهای تان هشدار های مکرر می دادید/ داده اید.

 کسی به سخنان شما گوش نمی داد. 

دلیلش این بود که سرداران تازه به دوران رسیده در جنگل انفاس اماره، به دام حُب مال، حب جاه، جنون شنیدن چاپلوسی و حب تجمل فتادند. گرفتار جنونی شده بودند که ذهن و حواس شان را درآسمان های توهم جولان می داد. در فضای توهم شناوربودند، به شنفتن سخن، استغاثه، فریاد والحاح هیچ موجودی گوش شنوا نداشتند.. درست مثل دکتاتورهایی که حتی تا پنج دقیقه پیش از مرگ شان، خیال می کنند مردم به خاطر شان جان می دهند. قدافی – سالار باد کردۀ توهم درافریقا – را لابد به یاد دارید که دراوج خشم و بحران به روزنامه نگار بی بی سی با ذوق زده گی می گفت مردم یکه یکه حاضر اند برای من جان خود را فدا کنند!

از اطالۀ کلام دست گیریم و برسیم به رأس مطلب:

 درهرجایی که تشریف دارید، با ذهن و زبان وقلم، برای خیزان توفان مقاومت ملی برای حراست از شرف و عزت افغانستان کمر ببندید. به تقویت روحیۀ جمعی یاری برسانید تا سنگرگاه و مرکزیت مقاومت سیاسی و نظامی زود تر و استوارانه روی پا شود. پیشتاز شوید تا عنصر مقاومت مردمی درگودال یک خواب بی تعبیر به نفع لشکرنیابتی پاکستان معدوم نه گردد.

این خطه، حداقل سی میلیون نفری، بارِ نا مردی ها و نا مرادی های صد قرنه را روی شانه های خود حمل می کند. پنجاه درصد ارادۀ انسانی درین سرزمین، هرگاه به انرژی مقاومت بدل شود، دنیا را زیر وزبر می کند. تاریخ هراز بیست سال به سوی ما پوزخند می زند. بیست سال پیش، طالب همه جا را گرفته بود. اما درگورستان مذلت فروشد.

حالا نیز میله های تفنگ ها فقط بعد از پیروزی مقاومت ملی برای عدالت و بقای واقعی افغانستان سرد خواهد شد؛ نه به فرمایش پاکستان و اهریمنان دنیا.