-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳, چهارشنبه

چند پرسش بی جواب

 دربازی یی که امریکا در افغانستان راه انداخته، هم طالب را گیج کرده، هم دنیا و هم نیروهای ضد طالبان را. 

از همین رو، ده ها پرسش لاجواب وجود دارد. یکی اش، نحوۀ خروج حدود شش هزار نظامی آن کشور است که ظاهراً جهت کمک به عملیات برون افغان ها همکار با دوایر امریکا و جامعه بین المللی، درکابل مستقر شده اند. این نیروهای نظامی چنان شتابان دو باره به افغانستان برگشتانده شدند که سرعت پیاده سازی این چنینی قوا با این کمیت، بی سابقه بود.

حالا طالبان مصراند که عملیات خارج سازی مردم پس از پایان ماه اگست، قابل استمرار نیست. عملیات خروج نظامیان امریکا چقدر وقت می گیرد؟ آنان که با یک میل تفنگ نیامده اند؛ با کامل ترین تجهیزات جنگی آمده اند.

میدان هوایی کابل را به طالبان می سپارند؟ دور از تصور است و این که چی بزکشی تازه برسر میدان هوایی برپا خواهد شد؛ به جایش.

جنگ ابزارهای سبک و سنگین خود را با خود می برند یا به نیروی دیگر در داخل ( طالب یا ضد طالب؟!) تحویل می دهند؟

 رئیس سی آی ای در دیدار خفیه ملابرادر، حتماً همین مسآله را مورد بحث قرار داده است.

سوال بی جواب دیگر: علی رغم این همه فجایع وفضاحت که آبروی امریکا را درداخل و خارج برباد فنا داد، آیا دوستی طالبان و امریکا به دشمنی بدل می شود؟