-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۵, جمعه

توافق جهانی به واگذاری قدرت به طالبان به وجود آمده است


گزارشنامه افغانستان: این گزارش غیررسمی، واضحاً نگران کننده است. 

خبرهایی درگردش است که کشورهای غربی و قدرت های منطقه یی به استیلای طالبان برقدرت سیاسی و نظامی درکابل و افغانستان توافق کرده اند. تخلیه دفاتر مهم نهاد های سفارتی، امداد رسانی و سازمان های کمک رسانی از کابل به اسلام آباد و پشاور درجریان است. 

شواهد و گواهی وضعیت آینده از قبل قابل توجه بود. جنرال های ناتو و امریکا همپا با رسانه های غربی همه یک صدا، پیشاپیش تبلیغ کرده اند که کابل توسط طالبان سقوط کردنی است. ازجمله جنرال مکنزی چنین نکته یی را رسماْ اعلام داشت. برداشت این است که روی یک برنامۀ پس پرده، این چنین فتاوی جنگی صادر می شود و اثرات روانی آن بر ذهنیت مردم قطعی بررسی می شود. 

درحالی که حمام خون به وسیله طالبان راه افتاده، همه ای کشورها به شمول امریکا در نقش تماشاگر صحنه منتظر نتایج جنگ اند. امریکا، دولت درحال نزع کابل را یک مجموعه فاسد و فاقد قابلیت بقا می داند که 80 درصد کمک های خارجی را به جیب افراد قدرت مند خودش ریخته است. 

آن ها به امکان اصلاحات سیاسی و اداری و فساد زدایی درتحت حاکمیت اشرف غنی قطعاً باور ندارند. برعکس، طالبان را دراجرای این مأموریت، کارآمد و قاطع تشخیص داده اند. 

 مورد دیگر این است که تا روشن شدن وضعیت، هزاران تن از همکاران خود را سریع از کشور بیرون می برند. مگر جوبایدن به حامد کرزی نه گفته بود که: افغانستان برای ما یک قرارداد نظامی است و به نیم قیمت این قرارداد را به پاکستان میدهیم.

با این حال، افغانستان و مقاومت ملی کشور، از کوره راه ها و کتل های زیادی عبور کرده است. همه ای این محاسبات می تواند یک شبه سرچپه شود.