-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

همه نگاه ها به سوی پنجشیر است

 عبدالله و کرزی درین شب ها و روز ها، بی هوده آب درهاون می کوبند. مذاکرات یونس قانونی وشرکاء دراسلام آباد نیز یک تئاتر فریب است. عبدالله و کرزی مطلق حامی طالبان و بخشی از پروژۀ آی اس آی و چین هستند. ایرانی ها به زودی زاویه بدل می کنند؛ و روس ها اول تر از همه، طالبان را قرنطین کرده است.

 آی اس آی نخبه گان جنگ و سیاست باخته را مصروف کرده و به سرعت سرگرم تحکیم مواضع در بافت های سکتور های دفاعی وامنیتی افغانستان است. گروه درغل بابا، مجموعه اسناد طبقه بندی شدۀ امنیت ملی و اسرار دولتی را به طور کامل دراختیار آی اس آی قرار داده است.

فقط یک راه به سوی نجات کشور باز است: اردوگاه مقاومت ملی در پنجشیر!