-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۶, شنبه

سرفیلم درست ویراستاری نه شده

 ظاهراً داعش، 31 سرباز امریکایی و حدود 170  مظلوم کابلی . ۲۸ ملیشۀ طالب را به دیار عدم فرستاد. اردوی امریکا درانتقام به این عمل، یک نفر را در ننگرهار کُشت و ده خانه گاه گلی را ویران کرد!