-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۶, شنبه

خودتان را درپشت " الله اکبر" پنهان نکنید

 


            نوشته ی :اسماعیل فروغی


     الله اکبرگفتنِ گروهی ، قوت قلب وانگیزه ی با شکوهی برای گردآمدن مردم به دور هم است ؛ اما آیا تنها با الله اکبرگفتن میتوان به صلح دست یافت و آیا تنها با الله اکبرگفتن میتوان یک گروه خیلی تندرو راکه اوهم الله اکبرگویان،افسارگیخته ترین قدرت سودجوی جهان (امریکا ) را به عقب نشینی وادارنموده است ، مغلوب کرد ؟ من زیاد باور ندارم .

    ــ وقتی دربرابریورش گسترده وبرق آسای جنگجویان بیرحمی که حمایت استخباراتی ، پرسونل و لوژستیکی نظامیان پاکستان راهم با خود داشته و حدود 200 ولسوالی وسدها پاسگاه و بیزهای نظامی ما را درچهارهفته تسخیر نموده باشند ، مرکزدفاع و سوق واداره ی مشترک جنگ نداشته باشیم ؛

   ــ وقتی مدیریت جنگ بدست نظامیان جنگدیده و با ایمان به افغانستان نباشد ؛

   ــ ووقتی به قوتهای رزمی تحت محاصره ی دشمن که مرمی ونان تمام کرده اند ، فرقه وقول اردو کمک نرساند ؛ با الله اکبر چه می توان کرد ؟ هیچ ...

     طوری که می بینیم ، حالا ازرییس جمهوری تا معاون اول وتا وزیردفاع و قوماندانان قول اردوها، بصراحت میخواهند ازفریاد نعره ی تکبیراستفاده ی ابزاری نمایند. آنان بجای آنکه به ناکامی های شان درتأمین امنیت مردم و حفاظت ازجغرافیای وطن اعتراف نموده ، عوامل و دلایل اصلی آنرا نشانی نمایند وبجای آنکه هرچه سریع تربا فرستادن نیرو به هرات ، غزنی ، هلمند ، جوزجان ، بلخ ، زابل ووووو ازسقوط شهرها جلوگیری نمایند؛ با شرکت درفریادهای شبانه ی الله اکبر، ازشدت حملات برای بازپس گیری ولسوالی ها و پاسگاه ها کم کرده به طالبان فرصت اکمالات و استحکامات بیشترمی دهند . اساساً با تکیه برموج نفرت مردم علیه طالبان ، مدیران ارشد امنیتی باید فرمان بدهند تا با یورش بی امان به پوسته ها و پاسگاه های تسخیرشده ، هرطالب را درهر کوچه و محله به سزای اعمالش برسانند . نه اینکه همانند بهانه ی " عقب نشینی های تاکتیکی " ، پنهان شدن طالبان در خانه های مردم را هم بهانه قرار داده ، بجای یورش به طالبان ،هرشب مردم را به کوچه ها و خیابان ها بکشانند و به طالبان زمان بدهند تا به اکمالات واستحکامات بیشتردرپاسگاه ها ، گارنیزیون ها و ولسوالی های تسخیرشده بپردازند .

      اگرمی خواهید طالبان راازپاسگاه ها و ولسوالی ها خارج کرده ، همه را دوباره به وزیرستان ، میرام شاه وکویته بفرستید ، بجای پنهان شدن درپشت الله اکبر، با استفاده از نیروی بی زوال مردم بادیانت ، دلیرانه برطالبان یورش برده و به آنان مهلت استحکامات واکمالات ندهید .

     طالبان را فقط با زور وبا حمایت مردم میتوان شکست داد .