-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

تروریست پشتون 100 نمره/ تروریست غیرپشتون 300 نمره


نبود تاجیک و ازبک و هزاره درکابینه طالبان یعنی چی؟

شماری ازهم وطنان عزیز ما شکایت دارند که درکابینه طالبان یک تاجیک، ازبک و هزاره حضور ندارد. علی الظاهر آن ها ماهیت وحوش طالبان، منافع ملی افغانستان و وقاراجتماعی و سیاسی کشور را یک شبه از یاد برده اند. گروهی دیگرظهور کرده که بیخی دست های شان را به علامت تسلیمی به طالب و آی اس آی بلند کرده اند.

ازبیک و هزاره و تاجیک در حکومت اشرف غنی خائن، به کشور، مگر کم بود؟ همین بسم الله، امرالله و دانش و... از خود چی به جا گذاشتند؟ به مردم خود شان و کشور ما چی کردند که حالا دعوا دارید که درکابینۀ یک ادارۀ تروریستی هم، حتماً یک هزاره، ازبیک و تاجیک هم باشد؟

فرض کنید 90 درصد کابینه یک گروه تروریستی که صد ها هزار نفر را کشته، با نفس زنده گی امروزی می جنگد وکشور را ویران کرده، همه اش ازبیک، تاجیک و هزاره باشد؛ آیا شاکیان ازین مسأله خوشحال می شوند ودنیا گل وگلزار وسیطرۀ پنجاب و آی اس آی بر سرنوشت کشور محو می شود؟

سود حاصل ازین کار، به فرهنگ سیاسی و اجتماعی افغانستان چی فایده می رساند وقتی تروریست پشتون را با هزار نوع واژه راست و دروغ، به صلیب می کشید، این شهامت را ندارید که با گردن افراخته و هوش بیدار اعلام کنید که تروریست تاجیک، ازبیک و هزاره سه صد مرتبه نسبت به تروریست پشتون، جانی تر، اهریمن تر، جاهل تر و مستوجب عذاب الهی و قصاص دنیایی است. انصاف کنید.

اصل مشکل ما این است که نگاه، وجدان و شعور خود را پالایش کنیم. هنوز اطلاع نیافته اید که طالبان پنجشیری و افراد وفادار به آی اس ای تاجک در همین شب ها و روز های پسین، چی جنایاتی را به نام خود ثبت کرده اند. 

چرا از آزادی سیاسی و فرهنگی افغانستان دربرابر ایلغار پاکستان و چین سخن نمی گویید  که درین قرن بیست و یک 20 سال دست آورد ها و حاصل جانفشانی های مردم ما را برباد داده و جوانان و بانوان ما را روی جاده ها به شلاق می بندند؟ 

اگر قضاوت ما دو باره سرجایش نیاید، از افغانستان دست بشوئید؛ از خود و آیندۀ تان دست بشوئید. بربریت و تحجرواکسینه شده در مدارس آی اس آی مغز آدمیان را فارغ از قومیت شان مدیریت می کند. من تروریست تاجیکی را می شناسم که ضرب المثل وطنی را به یاد می آورد که قهر اوغان، رحم ازبیک!