-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۶, جمعه

دیدار قوماندان گل حیدر با افسر آی، اس آی- طارق امجد/ 1393


 خبرتازه به گزارشنامه افغانستان واصل شده است که نشان می دهد سقوط ناگهانی پنجشیر براساس تبانی از مدت ها پیش بین دکترعبدالله و قوماندان گل حیدر با شبکه حقانی صورت گرفته است. عبدالله نفرخاص خلیلزاد است و نقش خلیلزاد نیز درین گیرودار، امری قطعی است. 

حالا اندک اندک دانسته می شود که منظور حشمت غنی از وقوع کودتا علیه درغل بابا چندان بی پایه نبوده است. افزون برین، کرام الدین کرام نیز در زمان فرار درپنجشیر با شبکه حقانی ملحق شده بود. درین میان پیشینۀ رابطه مستقیم بین جنرال جرأت و آی اس آی به نخستین سال های دوره کرزی بر می گردد.

اینک به گزارش اطلاعاتی نظر بیاندازید که من بنا به راپور شبکه امنیت مؤرخ هشت قوس 1398 انتشار داده بودم؛ بدین شرح:

قوماندان گل حیدر؛ لواطت درکابل و دهلی، همدستی با آی اس آی

دشمنی عبدالحمید خراسانی با گل حیدر خان/ گل حیدر هیآت آی اس آی را برای جور آمد با حمید خراسانی به پنجشیر برده بود.

فرمانده گل حیدر از باقی مانده های نسل اول جهاد علیه شوروی و جنگ علیه طالبان را همه می شناسند. او تا سال 2001 مردی صالح و متقی بود و همانند اسدالله خالد ها، کرام الدین کرام ها و ...غرقه در فساد دیگر همقطاران خود نبود. خانه ای داشت و یک زنده گی ساده و پر افتخار.

اما وقتی دولت طالبان سقوط کرد و بذر جادوی دالر های باد آورده و دموکراسی تفاله ای در زنده گی اجتماعی افغانستان پاشیده شد، قوماندان گل حیدر از نخستین سر حلقه هایی بود که شیطان در قالب روحش حلول کرد. 

او که زمانی ممثل جهاد فی سبیل الله شمرده می شد، به خوش خدمتی به درگاه ارباب فسق، حق گیری، چنبر زدن بر گنج حرام و استفاده از بچه جوان های «ستاره افغان» روی آورد.

نامبرده با یک گروه از مفسدان مادرزاد، دم و دستگاه کوچکی درست کرد و به کمپاین کردن به این یا آن ستاره افغان دست زد. بسیاری را تا دوازده بهترین و رده های اول، دوم و سوم ارتقا داد. پاداش این همه جهاد دنیایی آن بود که بعداً آن پسران را مدتی به لاجپتگر دهلی نو دعوت داده و به همکاری یکی از دوستان سیکهه خود، اتاقی و بارگاه کوچک عشرت بنا کرد و هر آن چه از دستش پوره بود و مغزش هدایت می داد در حق ستاره ها انجام می داد.

درحال حاضر، مرداب خانه لواطت کاری و بچه رقصانی گل حیدر و شرکاء تهکاوی بلند منزل قادر بخشی است. هرکه به این گزارش مشکوک است، یک بار سری به تهکاوی فساد بزند.

گذشته ازین به گزارش شبکه ملی اداره امنیت ( نه امنیت ضد ملی وابسته به خونتای ارگ وجهادی های فاسد) گل حیدر خان در سال 1393 توسط فردی از ننگرهار از جمع دوستان دوره جهاد به بهانه ماهی خوری به مشرقی کشانده شد و طبق اجندای قبلی، گل حیدر درآن جا با یک فرستاده سازمان اطلاعات نظامی پاکستان – آی، اس آی- به نام طارق امجد دیدار و گفت و گو کرد. 

گل حیدر در آن ملاقات، به تعهدات و بسته های پیشنهادی افسر آی اس آی گردن نهاد و دست پر ( به نام تحفه) به کابل برگشت. وظیفه گل حیدر، لگام زنی و درهم شکستن تشکیلات مردم در شمال و شمالی است که هرگاه به حکومت مورد حمایت آی اس آی درکابل دست رد بزنند؛ از سوی گروه گل حیدر خاموش ساخته شوند. تا کنون چند گزارش مشرح از صورت فعالیت های انجام گرفته تا در دست انجام از سوی گل حیدر در اختیار پاکستانی ها قرار گرفته است. 

نکته مهم درگزارش هذا این است که درجریان حمله گروه تروریستی طالبان به کران ومجان، عبدالحمید خراسانی با یک قوای جنگنده درپنجشیر تجمع کرده بود تا به رزم طالبان برود. درین اثنا، گل حیدر یک گروه از نماینده گان طالبان را به پنجشیر با خود آورده بود تا با عبدالحمید خراسانی جور آمد کنند. یک دلیل محوری دستگیری خراسانی همین مساله بود. خراسانی با شدت به این پیش مرگی گل حیدر اعتراض کرد و اجنت های آی اس آی دوباره به کابل رجعت داده شدند.

کانال ارتباطی گل حیدر با آی اس آی درحال حاضر از طریق استاد عطا محمد نور است که با فرستاده گان ای اس ای چندین دور ملاقات ها را در امارات سپری کرده است.