-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۲, دوشنبه

خبرکشف 6 ونیم میلیون دالر ازخانه امرالله صالح کاملاً غلط است

 گزارشنامه افغانستان درتماس با منابع حاضر درصحنه، از پنجشیر اطلاع می دهد که فیلم پخش شده از رونمایی گویا کشف ششم و نیم میلیون دالر از خانۀ امرالله صالح ادعای غلط و ضد واقعیت است.

دراطلاع آمده است که این ادعا آن هم یک هفته بعد از فرار امرالله از خانه اش، مطرح شده است. 

مختصر پولی که درخانه بود، قرار بود به وسیله حاجی روح الله منتقل شود که هفته گذشته به وسیله یک دشمن هم قریه یی اش کشته شده و پول هم ربوده شد.

 اصلاً چنین پرده های سبز درخانه امرالله وجود نداشت و طالبانی با کلاه های قندهاری درآن جا وجود ندارند. خانه امرالله درجوار ولایت پنجشیر است و این طالبان با چنین ظواهری درآن جا به چشم نمی خورند. 

طالبان پس از تأخیر یک هفته ای می خواهند امرالله را درقطار غنی و دیگردزدان حساب کرده و درآینده خلع اعتبار سیاسی کنند. چرا یک یونت فیلمبرداری تلویزیون ملی را وظیفه نمی دهند که گزارش ثقه تهیه کرده و از محل به مردم گزارش دهد؟

طالبان از ادامۀ تحرکات سیاسی امرالله صالح ( به هرشکلی که است) به تشویش هستند و شروع کرده اند به کار اپراتیفی و
این سناریوی سیاه را بعد از یک هفته ساخته اند تا او را نیز در قطار اشرف غنی و شرکاء به حساب آرند. 

درست است که موضع گیری های خام و سراسر اشتباه امرالله صالح، در سقوط پنجشیرو فساد درغل بابا تأثیر داشته اما دزدی شش میلیون دالر با خشت های طلا هرگز درشأن وی نبوده و نیست. امرالله درزمانی که رسماً و اسماً معاون غنی بود، صلاحیت مالی نداشت. افزون برین، امرالله درسرمایه گزاری با احمد یار گروپ شریک بود و هیچ گاه، پول دالر حاصل از سرمایه گزاری را درخانه حبس نمی کرد. او اگرسرمایه یی دارد دربانک های داخل یا بیرون است.

اتاقی که طالبان قندهاری دالر را از یک بکس بیرون آورده و رو به روی چشم دوربین دو باره جا به جا می کنند، شباهت به نقدینه های قاچاقچیان مواد مخدر است.