-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

94 افسر وسرباز پاکستانی درپنجشیر کشته شده اند


درگزارش جنرال هندی آمده است که شفاخانه های سوات و پشاور وکویته از مرده و زخمی ها پرشده است. این تلفات تنها در دره آبشار و پریان به بار آمده است. 

گزارشنامه افغانستان: جنرال ارشد بازنشسته هندی به نام بخشی به تاریخ 10 سپتامبر 2021 درتویترش اطلاع داده است که آمار کشته شده های ارتش پاکستان در جنگ پنجشیر بالا است. بدین شرح: هفت افسر نظامی، 12 کوماندو، 75 سرباز. تعداد زخمی ها: 5 افسر، 9 کوماندو و 160 سرباز. 

بیمارستان های نظامی پشاور، سوات و کویته از اجساد مرده ها و زخمی ها سر ریز شده است. 

جنرال ارشد عدیل رحمانی از افغانستان به پاکستان برگشته است تا در تاریکی شب، مرده ها را به گونۀ پنهانی و دزدانه دفن کند؛ مثل مرده های جنگ کارگیل...

جنگ شدیدی در دره آبشار و پریان درجریان بوده است. بعد ازنشر تویت جنرال بخشی، یک داکترفوجی از پاکستان به تاریخ ده سپتامبر به پاسخ وی چنین نگاشته است:

رفیق دوران مکتب من میجر ایجاج ( نگاه کنید به عکس ازطرف چپ نفر دوم و کاپیتان جعفرنفر اول از سمت چپ) در پنجشیر جام شهادت نوشیده اند. آن ها روز گذشته در پشاور تشیع جنازه شدند. ارتش پاکستان تلاش می کند که رقم تلفات را پنهان نگهدارد. آن ها شجاعانه جنگیدند و باید آبرومندانه دفن می شدند. این است بی عدالتی درارتش پاکستان.