-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

آنتن های طالب در داخل پنجشیرشب گذشته عبدالحمید خراسانی در ورود کاروان مهاجمان طالب به سوی عنابه و زمان کور، رهنما بوده است. با درهم کوبی دو طرفۀ کاروان های گیر افتادۀ طالب در داخل ورودی دره (دالان سنگ) حاشیه دربند و شتل که به از روی نقشه راه داده شده بود؛ از سرنوشت خراسانی خبری نیست.

چند خائن پنجشیری در دشت ریوت هم سربیرق طالبان را برافراشته بودند که پس از افتادن قوای طالبان به دام محاصره و تباهی تا آخرین نفر شان، این سه نفر به چنگ رزمنده گان مقاومت ملی افتاد:

مولوی فضل خدا ثارنوال سابق ولسوالی پریان

مولوی عبیدالله مدیر معارف پریان

قومندان محمد الله 

ملک داد خدا 

ذوق زده گی نا به هنگام طالبان درکابل و فیرهای شادیانه احتمالاً از همین سبب بود.

فرد دیگری که همچو عامل دشمن در پنجشیر از گذشته کار می کند، حاجی گلبدین است که با شورای طالبان قرابت دارد و همیشه در پشاور زنده گی کرده است. این درحالی است که زنجیره یی منظم از افراد ازبک ،چیچنی ، عرب و همه تروریست های بین المللی در اطراف پنجشیر گرد هم آمده اند.

حالا می توان به روشنی دید که ارگان امنیت ملی در داخل پنجشیر چقدر ضعیف عمل کرده است. از سه ماه پیش تحرکات این دسته عیان شده بود؛ اما هیچ کسی این سه عامل دشمن را به موقع سر به نیست نه کرد. آسان گیری و «مصلحت» تباه کن، هنوز در آن جا مرعی است.