-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

کابوس سرگردان امریکا و هند در جنگ مخفی افغانستان

 امریکا و اروپا اکنون به تراژدی افغانستان ( ثمرۀ کارشان) می نگرند. امریکا با همه ای تکبرش به مثل سگ کتک خورده از افغانستان بیرون رانده شد. طالب، باعث تحقیر امریکا نشده، متفقین ( روسیه، ایران، چین و پاکستان) به این دست آورد دست یافته اند. این چنین مسخره شدن، حیثیت ووقار محافل حاکمه در امریکا را به شدت آزار می دهد. آن ها به شکل عملیات مخفی، دو باره به میدان افغانستان بر می گردند. رها کردن طعمۀ افغانستان به پاکستان و چین، دربین بازیگران امریکا و اروپا قابل تصور نیست.

هندی ها نیز با آن که با افغانستان پیمان راهبردی امنیتی دارند، از پیشروی اردوگاه چین و پاکستان تا کناره های آمو دریا گیج شده اند؛ اما حلقات امنیتی هند، این را دامی برای پاکستان و چین می دانند. از نظر آن ها پاکستان، بعد از چهل و پنج سال، تازه پای شان به دام افغانستان گیر کرده و با گذشت هر روز، پا کشی ازین گرداب برای شان نا ممکن می شود.