-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۶, جمعه

ملا برادر بار دوم زندانی شد


 این آقا از هشت سال تحقیر و خوارشماری در زندان پاکستان و زنجیرپیچی ها جلو دوربین ها درس نگرفته بود. به عکس نگاه کنید، چهرۀ یک زندانی گیرافتاده را می بینید که از میلۀ تفنگ، کمتر از نیم متر فاصله دارد. پاکستان مأموریت را بالایش انجام داد؛ سپس او را دور انداخت تا شبکه حقانی را به قدرت بیاورد.
او یک باردیگر، به تلخی، زبون شد.
 اگر ملابرادر ذره یی از همت دروجودش باقی مانده باشد، برای تطهیر گناهانش هنوز فرصت هایی دراختیار دارد. یک فرصت آن است که به احمد مسعود دست یاری بدهد و تا زنده است علیه پاکستان بجنگد. اگر کشته هم شود، درراه حراست از افغانستان کشته شود؛ نه برای اهداف ویرانگر پاکستان