-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۴, یکشنبه

چلینج به بعضی مدعیان همیشه گی

 

بازهم اعلام می کنم که گورمارشال فهیم دربادام باغ خالی است. 

برخی کاربران و دوستان آشنا و نا آشنا بر من خرده گرفته اند که به ارتباط خاک سپاری مارشال فهیم و پیکر نا پدید شده اش، توطئه می کنم. توطئه برای چی؟ زیاد درین مورد جزئیات و شرحیات نمی دهم. قبلاً گزارشش را داده ام. حالا به تکرار می گویم: قبرمارشال فهیم دربادام باغ کابل یک عمارت زینتی است؛ نه چیزی دیگر. 

جسد مارشال درآن جا نیست؛ درپنجشیر است. هرگاه کسانی اصرار به اثبات توطئه و دروغ پردازی من دارند به ایشان چلینج می دهم که بیایید یک شرط تاریخی بگذاریم. من حاضرم درکابل ثابت کنم گور مارشال خالی است.

 اگر نبود همان جا یک پایۀ دار بالا شود و درصورتی ثابت شود من غلط کردم ام، مرا از آن آویزان کنند؛ اگر گورخالی بود، مدعیان مرد شوند پیش دیده گان خلق الله، حلقه دار را به گردن آویزند.