-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۱, چهارشنبه

افلاس ذهنی یک کارتن «افغان» درفهم «اصطلاح فرهنگی»


رشوۀ لفظی مریم منصف به تروریسم، ضمن آن که اهانت به قربانیان تروریسم درافغانستان است؛ نقض سیاست رسمی وملی کانادا نیز است.

 گروه طالب، از نظر دولت کانادا یک گروه تروریستی توصیف می شود. مریم منصف، ده روز پس از تصرف کابل از سوی گروه تروریستی طالبان، در مورد تخلیه افراد مربوط به کانادا از کابل، طالبان را "برادر" خطاب کرد.

یک تروریست بالقوه درکابینه کانادا نصب شده بوده است. او گفت:"من می خواهم از این فرصت برای صحبت با برادران‌مان طالبان استفاده کنم.

او اکنون از موقعیتش به وسیله مردم کانادا خلع شده و انتقادات شدید هنوز بروی جاریست. نامبرده گفته است که برادرخواندن طالبان یک "اصطلاح فرهنگی" است و به هیچ وجه نشان ‌دهنده تغییر سیاست کانادا نیست. این خانم درواقع نه تنها به قربانیان ده ها هزار نفری درافغانستان توهین کرد، بلکه درفهم اصطلاح فرهنگی افغانستان نیز افلاس ذهنی نشان داده است. 

« برادران طالب»  اصطلاح فرهنگی غنی - کرزی و فرقۀ قوم پرستانی بود که سرانجام، زمینۀ سقوط افغانستان را فراهم کردند و اکنون راضی و خرسند تماشاگر پسا سقوط اند.