-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۸, پنجشنبه

کوچ اجباری هزاره های دایکندی از سوی گروه طالبان!


روستاهای پانزدگانه، شمار خانواده ها و مساحت تقریبی مناطق هزاره نشین ولایت دایکندی که تهدید به اخراج اهالی و غصب زمین های کشاورزی آنان، توسط طالبان شده است:

۱- قریه کندیر، ۴۰۰ خانواده، تقريبا ۹۰۰ جریب زمين 

۲- قریه میدان ملک، ۱۰۰ خانواده، ۲۰۰ جریب زمین 

۳- قریه شاغولجه،  ۱۵۰ خانواده، ۴۰۰جریب زمین

۴- قریه خرکک، ۱۶۰ خانواده، ۴۲۰  جریب زمین 

۵- قریه بالا جوی، ۳۰۰ خانواده، ۷۰۰ جریب زمین 

۶- قریه راه رمه، ۹۰ خانواده، ۲۷۰ جریب زمین 

۷- قریه چپه جوی(امین آباد)، ۶۵۰ خانواده، ۱۷۰۰ جریب زمین 

۸- قریه دهن ناله، ۳۸۰ خانواده، ۹۰۰ جریب زمین 

 ۹- قریه میان قاشو، ۱۰۰ خانواده، ۵۰۰ جریب زمین 

۱۰- قریه سینه خزک، ۱۵۰ خانواده، ۷۰۰ جریب زمین 


       منطقه تگابدار بالا وپایین:

 ۱۱- قریه کنتَی،  ۷۰ خانواده، ۲۵۰ جریب زمين 

۱۲- قریه سیالاش، ۹۰ خانواده، ۲۰۰ جریب زمین 

۱۳- قریه تگابدار، ۳۰۰ خانواده، ۴۰۰ جریب زمین 

۱۴- قریه ورگ، ۵۰ خانواده، ۳۰۰ جریب زمین 

۱۵- قریه کته آنار، ۳۰ خانواده، ۱۵۰ جریب زمين

پ.ن1: گزارشهای پراکنده از کوچ اجباری در مناطق بلخاب و سرپل و دره صوف هم رسیده است.

پ.ن2: این کوچ های اجباری مصادف با اربعین امام حسین است و مردم هزاره در سرتاسر دنیا (از جمله کابل و...) با روضه هیهات منا الذله و قصه کوچ دادن خانواده امام حسین به سمت شام، بر سر و صورت خودشان می زنند و گریه می کنند.

از ماست که بر ماست...

هزارستان نیوز