-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۳, شنبه

نیم میلیون دالر عاید قوماندان امنیه کابل

 گزارش می رسد که قوماندان امنیه کابل مربوط شبکه حقانی در روزهای تجمع بی حدوحصر مردم در اطراف میدان هوایی، نیم میلیون دالر عاید کرده است. وی خانواده ها را در بدل گرفتن کمیشن در موترهای خود شخصاً تا آستانۀ دروازه ورودی میدان هوایی انتقال می داد و دست به دست عساکر امریکایی آنان را تحویل می گرفتند. گزارش همچنین می گوید که تمامی موترهای دولتی از سوی نفرات طالبان غصب شده و درخانه های شان پارک شده اند. طالبان هرچه اعلامیه می دهند هیچ تأثیری در استرداد موترهای دولتی ندارد.