-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۶, سه‌شنبه

والی بیکاره با چادری به کابل گریخت


برای ثبت درتاریخ و نسل نو که تاریخ را می سازد.

گزارش می رسد که والی بیکاره پنجشیر به دلیل خویشاوندی به بسم الله، قانونی  ورفاقت با عطاء الرحمان سلیم درمقام ولایت پنجشیر مستقر شده بود. شکایت های متواتر مردم از بی کفایتی والی به دکترعبدالله راجع می شد. اما عبدالله درفکر پنجشیر نبود و درطی شش سال، یک بارهم حاضر نه شد نماینده گان پنجشیر را از همه ای ولسوالی ها ملاقات کند.

 والی، درتنها موردی که جدیت و کفایت داشت، جمع آوری پول بود و با آمدن طالبان به کابل، از طریق جنرال طاقت با طالبان رابطه گرفته بود. طالبان وعدۀ امن جان و مال داده و از وی دعوت کرده بودند به کابل بیاید. اما والی نا رسیده به کابل که خود طالبان به اثر همکاری جنرال جرأت و گل حیدر به پنجشیر رسیدند.

والی همراه با پول های زیاد درپنجشیر گیرماند و ناچار شد از طریق جان گل برادر امرالله برود به دره نزد مالک خان که زمانی وی را از چنگ انجنیرعلی نجات داده بود. همراه با پول ها می رود به دره و شب درخانۀ ملک خان می گذراند. صبح وقت ملک خان چادری را برسرش نهاده به سوی کابل راه می افتد.