-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۷, چهارشنبه

خواجه را جنرال جرأت می خواست از بین ببرد


 فرمانده خواجه نبی که طی یک دسیسه در پنجشیر به طالبان تحویل داده شده بود، به کوشش فرمانده مالک عبدالله خیلی از بند رها شده است.

 گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که جنرال جرأت مخالف رهایی خواجه نبی بود و قصد داشت او را از زنده گی ساقط کند. اما به این هدف خود نه رسید.