-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۰, شنبه

امکان تماس یک جناح طالبان با جبهه مقاومت ملی

 جبهه مقاومت ازنظر مشروعیت، حمایت گسترده در داخل و خارج، دربهترین موقعیت قرار دارد. این وضعیت برای کودتاگران پاکستانی قابل پیش بینی نبود یا به قدرت مالی و اقتدار چین حساب باز کرده اند. تغییر در جبهه جنگ، بالارفتن میزان مصرف جنگ و فشار بین المللی، سبب خواهد شد که چین خیلی زودهنگام ازین مسیر غلط عقب نشینی کند. 

جبهه جنگ درپنجشیر درمرحلۀ آماده گی عملیاتی به سر می برد و ظرف روز های آینده، این دیوار خموشی و قطع روابط با پنجشیر ترک بر می دارد. از سوی دیگر، من احساس می کنم که جناح درانی و کنار گذاشته شدۀ طالبان به شمول طالبان تجمل پرست ساکن دوحه، با جبهه مقاومت یک روزنۀ ارتباط برقرار کند. انشعاب در اردوگاه طالبان بعد از دخالت های فاحش فیض حمید درکابل و حملۀ عاجل بر پنجشیر امری گریز ناپذیر است. این همان کابوسی است که پاکستان بسیار از آن ترس دارد.