-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

امرالله صالح نگذاشت که احمد مسعود در تخار مرکز بگیرد

 

جناب محترم عزیزآریانفر ضمن برشماری اشتباهات رهبری مقاومت ملی به این نکته هم اشاره کرده که «باید جنگ را در محور تخار توسعه می دادند تا موفق شوند حد اقل کنترل تخار را  در دست داشته  و عقبه یی را به سوی تاجیکستان بگشایند‌.»

درین رابطه باید گفته شود که طرح مقاومت ملی درواپسین دو ماه آخر حکومت غنی – امرالله، مرکز گیری نخست در ولایت تخار بود. ریگستانی از تجربه های قدیم خویش می دانست که برای حفظ پنجشیر باید نخست تخار به حیث زون مرکزی درنظر گرفته شود. اما امرالله صالح که از سوی اشرف غنی ناظر بر احوال رهبری مقاومت ملی بود، این برنامه را برهم زد. قرار بود احمد مسعود در گردهم آیی مردمی درتالقان حضور یافته و سیاست و راهکار نظامی را در آستانۀ آمد آمد طالبان به رزمنده گان تخاری تشریح می کرد. یک روز قبل از سفر احمد مسعود به تخار، ناگهان از ارگ و وزارت دفاع به قوای نظامی مستقر در آن جا هدایت صادر شد که از سر راه طالبان خود را کنار بکشند و  اجازه دهند طالبان در مسیری که احمد باید درهمایش مردم سخنرانی می کرد؛ پیشروی کنند.

طالبان با دهشت و تشدد پیشروی کردند و پروگرام همایش مردمی از سوی حکومت به ابتکار اپراتیفی امرالله صالح لغو گردید و احمد تا زمان سقوط کابل به دست شبکه حقانی نه توانست در تخار مرکز بگیرد.