-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱, پنجشنبه

برپنجشیری های طالب هیچ رحمی نخواهد شد

 پنجشیری ها طالب، جورو جفای خشونت باری علیه مردم خویش مرتکب شده اند. دراردوگاه مقاومت، عقده و غضب بسیار عمیقی نسبت به آن ها شکل گرفته است.  طالبان نیز همین دسته را پیش جنگ ساخته اند. ازین ها درشکنجه، نشاندهی افراد، غارت خانه ها و از بین رفتن زیرساخت های زنده گی استفاده کردند.

 از تجربه جنگ ها درپنجشیر می توان گفت اولین دسته جاتی که با شروع جنگ قریب الوقوع کشته، اسیر و برباد خواهد شد؛ همین گروه خواهد بود. جنرال جرأت ازهمین حالا از رفتن به پنجشیر واهمه دارد و اولین سری که از تن جدا می شود؛ سر حمید خراسانی خواهد بود.