-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۵, دوشنبه

حمله هوایی از منطقه مرزی بر پنجشیر اجرا شده است

گزارشنامه افغانستان: یک کارشناس امور دفاعی درواشنگتن به ایران انترنشنال گفت که طیارات بی سرنشین از نزدیک مرز بین پاکستان و افغانستان به پنجشیر شلیک شده اند. وی گفت که متخصصان چینی، پنج دستگاه از گونۀ پهپاد های پیشرفته را در اختیار ارتش پاکستان قرار داده اند. پهپاد ها برای نخستین بار بر پنجشیر استعمال شده است. وی همچنین اظهار داشت که جنگنده های اف شانزده ارتش و چرخبال های ام 17 در نبرد پنجشیر استفاده شده اند.