-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

پیام ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس‌جمهور ایرانپنجشیر و پنجشیریان نمادهای مقاومت در وجدان جهانیان

در تاریخ بشر، محل ها و زنان و مردانی هستند که نماد مقاومت در برابر ستم می شوند. در دوران معاصر، پنجشیر و زنان و مردانی که در آن به مقاومت ایستاده اند نه در وجدان مردم افغانستان، نه در وجدان مردم منطقه، بلکه در وجدان مردم جهان محل و نماد مقاومتند. 

مقاومت امروز با مقاومت در برابر ارتش امپراطوری روس یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه آنزمان همه مردم منطقه و بخش مهمی از جهان با پنجشیریان بودند اما امروز بعد از شکست مفتضحانه امریکا، مسابقه بین این قدرت و قدرتهای رقیب برای برد و خورد دارایی های افغانستان سبب شده است که پنجشیر و پنجشیریان تنها شوند. از اینرو، پنجشیر در عداد کم شمار محل های مقاومتی شده است که جهت تاریخ را بسوی مستقل و آزاد زیستن تعیین کرده اند. مردم کشورهای ما نباید تصور کنند که حمایت آنها بدون اثر است. باید وجدان خود را در حمایت از پنجشیر حساس کنند وتردید نداشته باشند که جهت حرکت تاریخ را، مقاومت تعیین می کند و به پیش است و نه به پس. از اینرو پنجشیریان پیروز خواهند شد.

در زمان تصدی امور در ایران، از جنبش مردم افغانستان بخصوص از جنبش پنجشیریان تحت رهبری احمد شاه مسعود حمایت کردم و امروز هم در کنار افغانستانی هانی هستم که به استقامت برخاسته اند و نگران سرنوشت افغانستان هستم. و پنجشیریان و همه مردم افغانستان را به مقاومت باز هم بیشتر می خوانم و برای آنها از خداوند توفیق می طلبم.

ابوالحسن بنی صدر

21 شهریور/ سنبله  1400