-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۵, دوشنبه

دهان اندازی یک هوچی سرای لبریز از تهی

 یک هوچی سرای تب آلود، طویل نگارِ لبریز از تهی، به نام هارون امیر زاده، به ارتباط آخرین گزارش بشیر قاسانی در مورد بروز تهدیدات به امنیت ملی تاجکستان، نوشته است:

« داستان سرایی دروغین برای گمراه ساختن اذهان مردم نکنید! این نوشته شاید نوشتۀ رزاق مأمون است. قاصانی هم دیگر به هیچ منابع خبری مؤثق دسترسی ندارد؛ از بیکاری مردم دروغ بافی می کند.»

اولاً عبارت آخری نوشته اش سروتۀ ناقص دارد که خودش باید ترجمه کند. ثانیاً اعتبارکاری قاصانی دراطلاع رسانی، به حد بسنده، از اعتبار لازم بهره ور بود/ است و خواهد بود. 

ثالثاً فهمیده نه شد که داستان سرایی دروغین من کدام است که برای این شخص .... سوز تمام شده است؟ درین دوران توفانی، چه نیازی به داستان سرایی دروغین است؟ بین خبر، تحلیل ونقل قول وجه مشترک وجود دارد؛ این ها را به داستان پیوند زدن معنایش این است که طرف، درفهم داستان و اطلاع رسانی درگیرتوهم است.

ایشان نه گفته است که خودش چی کاره است و چی شهکاری هایی درعرصۀ اطلاع رسانی کرده است که ما ازآن بی خبرمانده ایم؟ من ظرف 35 سالی که درمطبوعات و پژوهش تاریخ و فرهنگ حضور دارم، یک مقاله ای قابل خوانش ازین شخص نه  خوانده ام.