-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۰, چهارشنبه

اشتباه اسیر گیری درپنجشیر ادامه دارد

 جبهه مقاومت ملی درجنگ سخت ( درحالت قرنطین و تحریم) فرسوده می شود. 

فرماندهان مقاومت تجارب ارزنده یی در ایجاد فضای حیاتی دارند و امکان دارد دو سه ولایت را در حوزۀ سالنگ جنوبی تا بگرام درتیررس حملات کارساز قرار بدهند. اگر زنجیرۀ قیام های مسلحانه در شمال به ظهور نه رسد، فرصت ها از دست می روند و برای جبران فرصت های سوخته، توان وظرفیت دوچندان نیاز خواهد بود. 

سقف تلفات طالبان هنوز زیر صد نفر است. استمرار یورش حشری آن ها در هر دور جنگ، به زودی سطح تلفات را از دو صد تا پنج صد نفر بالا خواهد برد. آنگاه، جنگ به مرحله یی بی بازگشت به نقطۀ آغازین تقرب می کند. بدترین اشتباه قوای رزمی مقاومت، گرفتن اسیراست. هرچند ملاحظۀ دیدگاه های جامعه جهانی و ملل متحد درنظر است؛ مگراسیر گیری، جبهه مقاومت را از پا می اندازد و این معضل در میدان محاربه باید حل شود.

 این اشتباه، از سوی اردوی منحلۀ سابق بسیار تکرار شد و نفرات دشمن به کمیت ده ها هزار نفر زنده و سلامت به جبهات مرگ و خون دو باره برگردانده شدند.

طالب، اسیرنمی گیرد. خود را به درد سرتغذیه و نگهداری اسیر نمی اندازد. جلو می رود تا خودش را زود تر به بهشت برساند. گرفتن اسیر، استمرار سیاست کرزی- احمدزی و نسخۀ خلیلزاد است که می تواند مقاومت پنجشیر را به سرنوشت ارتش دچار کند.