-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۸, یکشنبه

عوامل سرنگونی طالبان این ها اند:

 پای حاکمیت طالبان روی عقربۀ ساعت است. یعنی شکست و ذوب شدن شان تابع زمان؛ اما امری حتمی است. هیچ نیرویی درابقای این گروه کارساز نیست؛ مگر به شرط تغییرشکل وماهیت شان؛ چیزی که نا ممکن است.

پس به پنداشت من طالب از سه جهت به عقب نشینی واداشته می شود:

مطبوعات زبان فارسی

مقاومت چند منظورۀ زنان و دختران

مطالبات زنده گی شهری

مقاومت جنگی

برفرض طالبان، زبان فارسی را ممنوع اعلام کنند؛ تنها شبکه اجتماعی فارسی در سقوط و خاتمۀ کارشان بسنده است.