-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۵, دوشنبه

شکست طالب در سه جبهه


طالب از نظر روانی، اخلاقی و صحنه جنگ، میدان را باخته است. 

پاکستان و تمام فرماندهان طالب از ده روز جنگ نتیجه گرفته اند که طالب در جنگ پیاده در جنگ هندسی پنجشیر به طور کامل چانس پیروزی را از دست داده است.

 مثال برجسته اش این که پاکستان به سرعت به یورش مستقیم دست زد. ثانیاً تمامی ظرفیت عملیاتی طالب درخاواک و دربند متلاشی شده است. تازه ترین هسیتری طالبان این است که روز گذشته صد ها تن را در کابل ایستاده کرده و با تهدید و گرفتن گلوی شان از آنان سوال کرده اند که: ولی پارسی خبری  کوی!

سقوط اخلاقی و فرهنگی لشکرنیابتی پاکستان خیلی شتابان اتفاق افتاد. مهم ترین عامل شکست زود هنگام طالبان، قیام علماء کابل برضد این گروه مزدور است.

 ده روز، زمان کمی است. نبرد اصلی آغاز نه شده، در آستانۀ آغاز شدن است. سپس، جنگ به مرحله نهادینه گی می رسد. پاکستان درین جنگ، به دام افتاده است.