-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۶, جمعه

طالبان نکتایی دار: غنی جنگ درکابل را به پنجشیر بُرد

 یک  طالب نکتایی دار مقیم غرب استدلال کرده است که هرگاه اشرف غنی با شبکه حقانی و آی اس آی کابل را تحویل نمی داد، همین جنگی که هم اکنون در پنجشیر در جریان است، درکابل جریان می داشت. برهنه تر ازین، نمی توان خیانت تاریخی یک مختل الحواس را توضیح داد.

عجبا! فرقۀ هیستریک، اشغال کشور براشغال کشور به وسیلۀ پاکستان چشم می بندد؛ درعوض، ازین که جنگ به پنجشیر برده شده، خوشحال اند! جنگ پنجشیر، افغانستان را ویراستاری می کند؛ ورنه، کارافغانستان تمام است.

این ها ظاهراً هنوز نه فهمیده اند که بعد از شاهکاری وحشتناک درغل بابا، زلزلۀ تغییر از رگ وپود کل افغانستان عبور کرده است وپس لرزه های آن، خشم و خروشی است که ازین پس می آید که طالبان نکتایی دار درخواب هم ندیده باشند. ازین بعد، زورگویان، پامال کننده گان انصاف، درهرمکانی لمیده باشند، اگر از امواج واگیر جنگ پنجشیر وکابل، جسماً جان به سلامت ببرند؛ گرفتارعذاب روانی آن خواهند بود. 

منادیان این نظریه، به اشکال مختلف، به ویژه در یک صد سال اخیر، شپپورهای همیشه چالان منازعۀ اجتماعی در قلمرو جغرافیایی به نام افغانستان بوده اند. برای مردم ما دم نقد، دفاع مسلحانه از پنجشیر و سپس نجات کابل وافغانستان است. فعلاً مردم ما اول باید تروریست های بین المللی را که به پنجشیر اعزام شده اند؛ درهم بشکنند. پاسخ طالبان نکتایی دار مرحله به مرحله داده خواهد شد.