-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۰, شنبه

برادر امرالله صالح را یک دشمن داخلی کُشت؛ نه طالبان


گزارش رویترز و بی بی سی درین باره دقیق نیست. جسد یک فرمانده مقاومت، درکاهدان کشف نمی شود، درخط اول جنگ پیدا می شود.

گزارشنامه افغانستان به نقل از منابع نزدیک در پنجشیر اطلاع یافته است که  حاجی روح الله برادر امرالله صالح از سوی طالبان تیرباران نه شده است. روح الله «فرمانده مقاومت» نبود و یک آدم عادی بود. گزارش رویترز و بی بی سی دقیق نیست.

گزارش مشعر است که روح الله  از سوی یک هم روستایی اش احتمالاً فضل گوره هنگامی که می خواسته با یک بکس دالر، نه به طرف کابل بلکه به طرف خانیز ( مسیرجنوب جاده) بگریزد تا به امرالله صالح برسد، کشته شده و بکس دالرش را قاتل داخلی با خود برده است.

فضل گوره که قبلاً دو نفررا کشته و از سوی امرالله صالح ( زمانی که رئیس امنیت ملی بود)  زندانی شده بود، سال ها درزندان بود و خانواده اش نیز به کابل کوچ داده شده بود. خاندان فضلک گوره به گونه یی جنون آمیز متعصب است و امکان دارد جز گروه طالبان شده باشد.

 جسد روح الله را در داخل کاه دان خانه اش انداخته بود. فضل گوره از چند سال پیش به دلایل منازعات خانواده گی، عقده سختی از امرالله به دل داشت. 

برادر امرالله درجهاد و مقاومت اشتراک فعال نداشت. درزمان شوروی وقتی می خواسته درقطعات ثبت نام کند، اما رد شده بود.

شخص امرالله صالح با ورود ناگهانی طالبان به داخل پنجشیر، با سرعت بدون آن که کسی را درجریان بگذارد از خانه بیرون زده و با عبور از پل عزیزبیک خیل، به طرف کوه « تی کوندو» مشرف به چشمه احمد جان شتافته و از کوه بالا رفته و ناپدید شده بود. روح الله وقتی از ماجرا مطلع شده بود، قصد داشت با نقدینه ها خودش را به او برساند. امرالله چنان غیرمنتظره از میدان پریده بود که حتی بادیگارد هایش زمانی که خواب بلند می شوند؛ می بینند که وی غایب شده است و این زمانی بوده که طالب به نزدیک خانه شان رسیده بودند. بادیگارد ها نیزاز همان مسیر به سوی کوه بالا دویده بودند.

درپنجشیر،خشونت طالبان دربرابر مردم غیرنظامی فوق العاده شدید است؛ اما ارتباطی های طالب، معامله گران وخائنان دوطرفه جان خود را نجات داده اند.