-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۸, یکشنبه

فقدان انتظام در میان نیروی ضد طالبان

 مقامات هندی پیش بین سقوط افغانستان به شکلی که اتفاق افتاد بودند. آن ها بالای نیروهای ضد طالبان نیز اعتماد خود را از دست داده اند. اردوگاه ضد طالبان، بیشتر حافظ اشرف غنی بود تا آماده شدن برای مقابله با سونامی سقوط. اکنون نیز وقت زیادی لازم است تا مرکزیت رهبری در صحنه جنگ و دگرگونی های زود به زود سیاسی به وجود آید. اما پیروزی طالبان یک تصور غیرقابل بحث است. آن ها صد درصد شکست می خورد. زیرا طالب با زنده گی درجنگ است. سی هزار نفر، با زنده گی سی میلیون نفر می تواند مدتی بازی کند اما هیولای اجتماعی طالب را درکام خود فرو خواهد برد. فقر و واکنش فرهنگی، طالب را از شکل می اندازد. 

اگردقیق بررسی کنیم، طالب تنها از نظر فرهنگی دربسترهای شهری استحاله پذیر است.