-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۸, یکشنبه

عمران خان! ما کشور خود را از تو می گیریم


 تقسیم حق و حدود بین پشتون و غیرپشتون موضوع بعدی است. 

عمران خان، با تحقیرآمیز ترین روش ممکن، کشور ما را مستعمره ساخته و نهاد های یک زنده گی آبرومند را از ما گرفته است. حالا می گوید نگران نباشید ما حقوق تاجک، هزاره و ازبک را هم اعاده می کنیم! 

چه وضعیتی باید پیش بیاید تا به عمران خان ثابت کنیم که ما اول کشور خود را از کام تو بیرون می کشیم و دادن حق به تاجک و هزاره و ازبک کار تو نیست. 

پاکستان به نظر خودش پشتون را درشکم پنجاب حل کرده و نوبت به توته های دیگر تباری است. پشتون هیچ گاه هضم پاکستان نمی شود مگر این که یک دستش به یخن تاجیک و دست دیگرش به یخن هزاره و ازبک باشد. اگر در درون خانه زمینه برای زنده گی میسر نباشد، صد عمران خان بیاید، به پشتون قدرت و خوشبختی آورده نمی تواند. درحال حاضر، بازندۀ اصلی بازی وحشت بار درافغانستان، پشتون های دو طرف اند. نه درآن طرف صاحب قدرت می شوند؛ نه درین طرف.