-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۷, چهارشنبه

تمام ادارات درپایتخت از سوی جنرالان پاکستان رهبری می شود

 اشاره: این متن از یک کانالی به گزارشنامه ارسال شد. سبک نوشتار متن زیر به شگرد نوشتاری هارون سمرقندی شباهت دارد.

طالبان کدام گروه یا تشکیلات مانند تنظیم های جهادی نیستند که در بین شان افراد قدرتمند وجود داشته باشد و هرگاه تغییر موضع بدهند یک استان را سقوط بدهند یا بعد از برکناری کدام کاری از دست شان بیاید.

همین گونه رهبری طالبان نیز کدام کاره یی نیستند که فرمان بدهند؛ بلکه فرمان به نام آن ها نوشته می شود و در زمان ملا عمر نیز چنین بود؛ فقط فرمان به نام او صادر میشد بعد خود او از طریق رسانه ها آگاه می شد و حالا هم چنین است. هرگاه یک فرد به اصطلاح مهم طالب کدام بیانیه یی داشته باشد، پاکستانی متن بیانیه را برایش میدهد تا آ نرا بخوانند. در مجموع طالبان یک تشکیلات نظامی پاکستانی است که هر بخش آن از سوی یک ژنرالان پاکستانی رهبری می شود و برای هر استان چندین ژنرال و افسران پائین رتبه ارتش و استخبارات ارتش یعنی آی اس آی موظف به رهبری میباشند.

در کابل هر وزارت به گونۀ شکلی  سرپرست وزیر دارد ولی وزیر اصلی یک پاکستانی است که در مکان های دیگر دفاتر دارند و هر صبح پیش از رفتن به وظیفه به گونۀ فزیکی از آن جا رفته دستور می گیرند وصورت ژنرالان هم اصلاح شده است و از ریش خبری نیست. حتا تغییر قیافه هم ندارند، و روزانه سرپرست وزیر به دفتر پاکستانی میرود و دستور می گیرد واز طریق تلفن تا حد ممکن استفاده نمی کنند و خود پاکستانی ها در سراسر کشور دارای خطوط امن مخابراتی اند.

این که فکر کنیم طالبان کدام کاره است، اشتباه محض است؛ جز سرگروه های شان یا همان فرماندهان کوچک که شماری افراد با خود دارند میتوانند تصمیم بگیرند یا تغییر موضع بدهند؛ متباقی کاره ای نیستند، ودر واقع همه و همه تشکیلات منظم  پاکستانی است و یک قوم مشخص را در اختیار دارند که به حیث افزار پیشروی خود سپر ساخته اند و آن ها هم پاکستانی تر از پنجابی ها استند.