-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۰, چهارشنبه

بازی بزرگ جدید در محور افغانستان

 به نظر می رسد که این بار، داعش، ابزار نیابتی هند و امریکا باشد. پنجشیر، سمبول مشروعیت و ادامۀ جمهوری. طالب، ابزار نیابتی پاکستان و چین. بازی بزرگ جدید بدین گونه آغاز شده است.

توجه و هدف گیری داعش، احتمالاً بیشتر به سوی جنوب شرق و سپس گسترۀ شمال است. پنجشیر ایام سختی را سپری می کند. اگرجنگ بین پنجشیر و طالب تشدید شود، بسترهای خفته، درشمال دست به قیام می زنند و طالب قلمرو خود را اول در شمال و سپس درجنوب به سرعت از دست می دهد. ضدیت خشن طالبان علیه عکس احمد شاه مسعود در میدان هوایی، جاذبۀ رزمی مبارزان در پنجشیر را سه برابر می کند. عموم مردم، چه بی سواد چه با سواد، با هر فکر و اندیشه یی که هستند، متیقن هستند که کشور پس از اشغال فزیکی امریکا، بلافاصله به اشغال پاکستان و چین درآمده است. 

جنگ برای بقای افغانستان اکنون خاصیت خود را آشکار می کند.