-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۴, چهارشنبه

فریب، چتر نجات نمی شود


فیلم گریۀ صالح از سابق است.

 به جای گریه، از روی رادمردی ( ولو یک بار) ، پوزش خواهی کن! با اهریمن خیانت ( غنی) تا آخرین لحظه دست اتحاد دادی و در تبانی با شبکه حقانی وفادارماندی. تا زمینه برای زیرساطور رفتن مردمی با غرور، زود تر مساعد شود.

دپلوماسی خدعه با مظلوم نمایی، گریۀ فریب، بازی با عواطف عوام و حتی خواص، بدون ویراستاری ماهیت خویش!