-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

رضایت حکمتیار عمر کوتاه دارد

گلبدین حکمتیار از فجایع و قتل عامی که در پنجشیر روان است، نفس به راحت می کشد و راضی است. طوری حرف می زند که اگر خودش به اضمحلال پنجشیر توفیق نیافت، پاکستان و امارت سرانجام او را به آرزویش رسانده است. خوب... ازین بعد، تغییرات جنگ و سیاست دیگر مانند پیشا سلطۀ دوم طالبان بر افغانستان نخواهد بود. برخورد و حساب و کتاب با دشمن شکل مشخص به خود می گیرد و شعار ها برای نجات مدنیت و بقا، بُرنده تر و فاقد مصلحت های گذشته تبارز خواهد کرد. نبرد های کمرشکن و تعیین کننده یی در پیش است!