-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۴, چهارشنبه

پیام به جو بایدن

 آقای جوبایدن، چی شد که با رفتن شما از افغانستان، داعش هم رفت؟!

شاید مشاوران به شما بگویند که خموشی داعش مؤقتی است. حقا که چنین است.

اما  در واپسین روزها، هر سه روز بعد، هشدارها می دادید که هله داعش حمله می کند و می کرد... چون می دانستید که چنین می شود و الزاماً باید چنین می شد.  در آخرین روز های گریز امریکا از میدان هوایی کابل، سی آی ای هم از نظر دقت و راستی آزمایی صفر شد.

 یک خانوادۀ مظلوم و بی گناه از زنده گی حذف شد. ( شاید تبسمی بزنی که نه صفر نه شد... روال کارش چنین است) درین گیرودارهیچ کسی درکنگره و مشاجرات نماینده گان، از شما سوالی نکرده که آن دخترکان، زنان وجوانان معدوم شده در نزدیکی خواجه بغرا، روحی داشتند که همچنان درفضا درگردش است... قلمرو وجدان عمومی نیز که دراختیار امریکا نیست... عواقبش را به هیچ می گیری پیره مرد؟