-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۵, دوشنبه

بازنوشت یک خبر قبلی

 طوری که روزهای پیش خبر دادم، یک گروه از متخصصان تکنولوژی اطلاعاتی از چین به کابل آمده و درقصر مارشال دوستم در شیرپور جا به جا شده اند. تلفن و نشانی های کاربری تمامی مردم درافغانستان را زیر پوشش گرفته و هریکی را رصد می کنند. به اطلاعات هریک و نقطۀ بودوباش شان دسترسی دارند.