-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۰, شنبه

طالب بلند پایه: مهمان پنجابی کار را خراب کرد


اشاره گزارشنامه افغانستان: درگیری بین رهبران درارگ که حتی همدیگر را با ترموز چای مورد حمله قرار داده اند.

ترجمعه فایل صوتی یک طالب بلند پایه به فارسی 

عزیز دوران سالنگ پور


برادر محترم حاجی نیک مل صاحب، این مهمان مشر که از پنجاب (رئیس ای اس ای) آمده بود کل کارا خراب کرد .

برنامه تشکیل کابینه این قسم نبود. واز پیش خود کابینه را جور کرد واین موضوع از همه پنهان ماند؛ اما چون در کابل هستیم خبر میشیم همان روز که او آمده بود ما خانه حاجی عطا محمد وداکتر یاسین بودیم وقرار بود حاجی مولوی فاضل بیاید.

ولی همان شب در ارگ درگیری شده در مابین شان و این مهمان ( فیض حمید) دست به تشکیل کابینه زد وهمه چیز را خراب کرد .این جارو جنجال بسیار زیاد است اینکار افغانستان به خطر وبحران می‌برد واز سر جنگ ها شروع میشود. این کابینه صحیح جور بود ومردم خوشبین بودند که یک حکومت همه شمول با اشتراک بزرگان تاجیک ها که سر زبان‌ها باشد نه نام گم .

مثل اینکه از قوم‌ کاکر حاجی مولوی محمد فاضل انتخاب شده. بالکل صحیح است وما همه به فرمانش تابع هستیم یا اینکه از قوم‌کاکر ملک عبدالجبار آغا را بیاورد... طبیعی است که قوم‌کاکر گپ اورا گوش نمیکند .

آن طور یک کابینه نه که مثل عبدالجبار آقا را از هرقوم بیارد به نام همه شمول از اقوام تاجیک ازبک ، هزاره ترکمن بیاورد نخیر از تمام اقوام شامل حاجی محمد فاضل آخند واری شخصیت ها را می آوردند جور میشد که همه شمول ازهمه اقوام ، تاجیک ، ازبیک پشتون، هزاره، ترکمن جور میشد.

تا که همه جهان آن را به رسمیت بشناسد خاصتا آمریکا که تمام پول ها را بلاک کرده که در بانک جهانی در آمریکا ودردست آنها است هیچ کس دیگه کاری کرده نمیتواند.

این کار را مهمان پنجابی کاملا خراب کرد ومهمان دشمن تاریخی ماست وهمیشه کار مارا خراب کرده اعصابم زیاد خراب است این مهمان همه چیز را خراب کرد.