-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۷, شنبه

جنگ برای زنده ماندن/ نه زنده گی کردن

 افغانستان تا مدتی نا معلوم درکام تاریکی، اضطراب، فقر و جنگ فرو رفت. پایان خشونت بار یک دوره، آغاز جنگ و نا مرادی تازه است. جز جنگ، راه دیگری نیز وجود ندارد.  جنگ داخلی و جنگ خارجی مکمل یکدیگر شده است و یکی بدون دیگری وجود ندارد.

جنگ تنها گزینه است برای زنده ماندن و حفظ هویت و حقوق اولیۀ انسانی. شاید جنگ به تجزیۀ جغرافیایی بیانجامد و کاروان تجزیه نیز لزوماً باید از دریای خون و غلبه بگذرد که خواهد گذشت... نا ممکن است یک نیرویی را برزنده گی تان سوار کنند تا نتوانی از هیچ نظری نفس بکشی. این یعنی عادت به جنگ دایم. طالب، تنها زن وموسیقی و فرهنگ را نشانه نمی رود، کلیه نموارهای و مظاهر زنده گی امروز را در تابوت تصورات تعبیه شده خودش باید داخل کند... این یعنی جنگ دایم برضد این گروه سیاه.